Pravidlá súťaže o svadobné šaty od internetového obchodu Šaty za hubičku

(ďalej ako „Pravidlá“)

A. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Usporiadateľom súťaže je internetový obchod Šaty za hubičku so sídlom 1. máje 868/11, Liberec 460 07 IČO 10840435 vedeného na Mestskom úrade Liberec (ďalej ako „usporiadateľ“).

Kontaktné údaje usporiadateľa vo veci súťaže: info@satyzahubicku.cz, tel: +420 608 158 053.

2. Predmetom týchto Pravidiel je vymedzenie podmienok, za ktorých sa môžu súťažiaci zapojiť do súťaže svadobné šaty podľa vlastného výberu, ktorú organizuje usporiadateľ (ďalej ako „súťaž“), a ďalej podmienok pre výber výhercov a odovzdanie výhry zo strany usporiadateľa. Zapojením do súťaže prejavuje súťažiaci súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
3. Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že:
● súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Meta a nijako s ňou nesúvisí;
● spoločnosti Meta voči súťažiacim v rámci súťaže nevznikajú žiadne práva ani povinnosti.

B. PODMIENKY ÚČASTI
1. Pre účasť v súťaži je nutné splniť nasledujúce podmienky:
● vek súťažiaceho v deň vyhlásenia súťaže aspoň 15 rokov;
● adresa pre doručovanie v Českej republike alebo na Slovensku;
2 / 4
● súťažiaci musí mať pri účasti v súťaži osobný profil na sociálnej sieti Instagram;
● dodržiavanie podmienok siete Instagram po celú dobu trvania súťaže.
2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a ďalšie osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na činnosti usporiadateľa, a ďalej osoby blízke osôb vylúčených z účasti na súťaži týmto článkom Pravidiel.
3. Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie tovaru, služieb či zaplatenie akéhokoľvek iného vkladu do súťaže.

C. MECHANIKA SÚŤAŽE A VÝHRY
1. Pre účasť v súťaži je potrebné splniť zadanie:
a. Sledovať stránku Šaty za hubičku na IG @satyzahubicku,
b. Napísať do komentárov, ktoré šaty by si výherkyňa najradšej vo svoj deň D obliekla
c. Označiť kamarátku, ktorú tiež čaká svadba
d. Počet odpovedí je obmedzený na jednu.
2. Súťažiaci sa súťaže môže zúčastniť od zverejnenia príspevku o konaní súťaže do 26. 2. 2023 do 23:59 hod. Výherca usporiadateľ vyhlási 27. 2. 2023 o 20:00 v stories instagramovom profile usporiadateľa.
3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže súťažiaci:
● o ktorých usporiadateľ zistil, alebo má dôvodné podozrenie, že porušujú pravidlá, alebo
● nespĺňajú podmienky pre účasť v súťaži, alebo
● v rámci súťaže zdieľajú vulgárne, urážlivé, rasistické, či inak nevhodné výroky či príspevky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo poškodzujú dobré meno usporiadateľa.

4. Súťaž má 1 výhercu, ktorý získa túto výhru: 1x svadobné šaty, ktoré výherca uviedol v komentároch pod súťažným príspevkom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť výhru v prípade, že pôvodnú výhru nemôže výhercom dodať z dôvodov, ktoré nie je schopný usporiadateľ sám úplne ovplyvniť.
3 / 4
5. Výhercovia súťaže budú vybraní usporiadateľom podľa toho, či a ako splnili zadanie súťaže. Výber výhercov je na uváženie usporiadateľa.
6. Po vyhlásení výhercov tento výherca kontaktuje usporiadateľa takto: napíše mu do správy na Instagrame a oznámi mu údaje potrebné na odovzdanie výhry. Pokiaľ sa výherca usporiadateľovi týmto spôsobom neprihlási ani do 7 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže, vykoná usporiadateľ do 3 dní nový výber/žrebovanie výhercu a oznámi ho rovnakým spôsobom ako pôvodného výhercu.
7. Pokiaľ výherca výhru odmietne, vykoná usporiadateľ do 3 dní nové žrebovanie výhercu a oznámi ho rovnakým spôsobom ako pôvodného výhercu.
8. Na výhru nevzniká právny nárok. Výhercovia nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie.
9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto Pravidlá. Každú zmenu Pravidiel usporiadateľ odôvodní a včas oznámi súťažiacim rovnakým spôsobom, ako súťaž vyhlásil.

D. OSOBNÉ ÚDAJE
1. Zapojením súťažiacich do súťaže vzniká usporiadateľovi právo spracovávať osobné údaje týchto súťažiacich v rozsahu nevyhnutnom na to, aby súťaž prebehla podľa Pravidiel, mohli byť vyhlásení jej výhercovia a odovzdaná výhra.
2. Osobné údaje súťažiacich usporiadateľ spracováva ako ich správca v tomto rozsahu:
● usporiadateľ je oprávnený spracovávať iba tieto osobné údaje súťažiacich — meno a priezvisko, resp. užívateľské meno na sociálnej sieti Instagram, emailovú a doručovaciu adresu a telefónne číslo (u výhercov);
● usporiadateľ spracováva osobné údaje za účelom zaistenia priebehu, ukončenia a vyhlásenia súťaže podľa Pravidiel a za účelom následnej komunikácie s výhercami a odovzdania výhry;
● právnym základom pre spracovanie je plnenie zmluvy (resp. plnenie toho, k čomu sa usporiadateľ zaviazal v týchto Pravidlách);
4 / 4
● usporiadateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich najdlhšie 1 rok po skončení súťaže, pokiaľ mu právne predpisy v konkrétnom prípade nenariaďujú dlhšiu dobu spracovania (uchovávania);
● súťažiaci má vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom právo na prístup, výmaz, opravu, obmedzenie spracovania, prenositeľnosť a ďalej právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz), to všetko v rozsahu nariadenia GDPR.
3. V prípade, že bude chcieť usporiadateľ využiť osobné údaje na iný účel, než je uvedené v týchto Pravidlách, napr. zverejniť meno, priezvisko a fotografiu výhercu na svojich internetových stránkach a pod., požiada konkrétnu osobu o jej výslovný a dobrovoľný súhlas.